Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực:

– Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực làm tăng nâng suất lao động và nâng cao tính hiệu quả của tổ chức.

– Đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhân viên, tạo điều kiện để nhân viên phát huy tối đa năng lực cá nhân, được kích thích, động viên nhiều nhất tại nơi làm việc và trung thành, tận tâm với nơi làm việc.

– Tuyển nhân viên (người lao động) phù hợp cho yêu cầu công việc của tổ chức, của DN.

– Biết nơi tìm ứng viên cho yêu cầu của doanh nghiệp.

– Biết cách thiết lập một kế hoạch thù lao hữu hiệu, có tác động tích cực đối với đội ngũ nhân sự cho yêu cầu hoàn thành những nhiệm vụ và mục tiêu của tổ chức, của doanh nghiệp.

– Nắm vững những nguyên tắc quản lý nhân sự hữu hiệu để thực hiện một cách bài bản khoa học để đảm bảo thu hút trí tuệ chung, đoàn kết nội bộ, thống nhất ý thức và ý chí trong việc tuân thủ kỷ luật, kỷ cương của tổ chức, của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

– Đánh giá đúng mức và thực hiện đúng đắn việc huấn luyện, đào tạo đồng bộ đội ngũ nhân sự cho yêu cầu tồn tại và phát triển của tổ chức, của doanh nghiệp.

Vai trò và ý nghĩa của quản trị nguồn nhân lực.

– Quản trị nguồn nhân sự là một trong những nhiệm vụ trung tâm và quan trọng nhất trong các nhiệm vụ quản trị vì tất cả các vấn đề đều phụ thuộc vào mức độ thành công của quản trị nguồn nhân lực.

– Quản trị nguồn nhân lực tốt làm tăng lợi thế cạnh tranh với các doanh nghiêp khác.

– Sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào nguồn nhân lực mà doanh nghiệp đang có.

Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực.

– Thu hút nguồn nhân lực.

– Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

– Duy trì nguồn nhân lực.

Các nhiệm vụ chính của công tác quản trị nguồn nhân lực:

Quản trị nguồn nhân lực có nhệm vụ trong tất cả giai đoạn từ lúc các nhân viên mới được tuyển dụng vào làm việc tại DN; việc làm việc, học hỏi và tiến bộ của họ trong DN; những đóng góp của họ đối với sự phát triển, thành công của DN đến cả giai đoạn cuối cùng là người lao động chuẩn bị rời khỏi DN. Các nhiệm vụ và hoạt động chính của quản trị nguồn nhân lực tập trung ở 4 lĩnh vực quan trọng như:

  • Lập kế hoạch và tuyển dụng.
  • Đào tạo và phát triển.
  • Duy trì và quản lý.
  • Hệ thống thông tin và dịch vụ về nhân sự.