Giải quyết việc làm là một vấn đề xã hội chịu sự chi phối của nhiều nhân tố và giải quyết việc làm chỉ có thể đạt được hiệu quả bền vững phải dựa vào tình hình phát triển kinh tế xã hội cụ thể.

Đây là giải pháp quan trọng nhất, quyết định việc tăng hay giảm chế độ làm việc đối với người lao động.Do vậy, phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm.

Với những thuận lợi về điều kiện tự nhiên, để đẩy mạnh kinh tế phát triển mạnh hơn Huyện phải biết khai thác hợp lý tiềm năng của mình đồng thời phát huy nội lựcvà tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài.Vấn đề đặt ra là quy hoạch phát triển của Huyện phải đặt trong sự phát triển chung của toàn tỉnh và các huyện lân cận.

  • Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Kinh tế hộ gia đình sẽ là nơi thu hút nhiều lao động,tạo việc làm mới nhiều nhất cho xã hội, do đó cần phải chú trọng đến kinh tế hộ, tạo điều kiện cho hình thành, phát triển kinh tế hộ gia đình với mọi hình thức và quy mô.

Đẩy mạnh cải tạo vườn tạp,hình thành vườn cây ăn trái có giá trị xuất khẩu.Đối với những người dân sống ở nông thôn nhưng không có đất sản xuất hoặc ít đất thì phải có chính sách hỗ trợ về vốn để tạo việc làm.

  • Đối với công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ưu tiên phát triển những ngành có tiềm năng và thế mạnh tại Huyện, nhất là công nghiệp chế biến như cây mía,mì…,những ngành sử dụng nhiều lao động và sản xuất hàng xuất khẩu.
  • Mặc khác, tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời khai thác hiệu quả nguồn vốn trong dân và kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư liên kết xây dựng cơ sở chế biến các loại hàng nông sản, thực phẩm nhằm giải quyết đầu ra cho sản phẩm,tăng năng suất và giải quyết thêm việc làm cho người lao động.
  • Thương mại- Dịch vụ ở huyện Hòa Thành trong những năm gần đây đã phát triển mạnh đã thúc đẩy sản xuất phát triển. Trong đó trung tâm thương mại Long Hoa là trung tâm thương mại thị xã Tây Ninh- Hòa Thành, là đầu mối các trung tâm thương mại huyện.Đây là trung tâm vừa bán lẻ, vừa thu hút, phân phối nguồn hàng hóa trong và ngoài Tỉnh.

Bên cạnh đó cần khuyến khích và tạo điệu kiện phát triển mạng lưới dịch vụ từ thu mua sản phẩm đến phục vụ sản xuất và tiêu dùng.