Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Kinh nghiệm của Trung Quốc khi sử dụng lao động ở nông thôn

 

Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất trên Thế giới, với trên 1,4 tỷ người nhưng gần 70% dân số vẫn ở khu vực nông thôn, hàng năm có hơn 10 triệu lao động đến tuổi tham gia vào lực lượng lao động xã hội, nên vấn đề giải quyết việc làm cần phải được giải quyết.

Đứng trước khó khăn đó, ngay từ năm 1978 sau cải cách và mở cửa nền kinh tế, Trung Quốc thực hiện phương châm “Ly nông bất ly hương, nhập xưởng bất thành”. Thông qua chính sách phát triển mạnh công nghiệp Hương Chấn nhằm phát triển và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phân công lại lao động nông thôn, rút ngắn chênh lệch giữa nông thôn và thành thị, coi phát triển công nghiệp nông thôn chính là con đường để giải quyết việc làm.

Nhờ con đường đúng đắn này mà trong 12 năm từ 1978 đến 1990, doanh nghiệp Hương Chấn đã giải quyết được việc làm từ 28,3 triệu người lên đến 92,6 triệu ngưòi. Và đến năm 1991 Trung Quốc có đến 19 triệu xí nghiệp Hương Chấn, thu hút 96 triệu lao động bằng 13,8% lực lượng lao động ở nông thôn tạo giá trị tổng sản lượng là 1162 tỷ NDT chiếm 60% tổng giá trị sản phẩm trong khu vực nông thôn.

Từ thực tế phát triển nông nghiệp ở nông thôn Trung Quốc ta rút ra một số kinh nghiệm sau:

        -Thứ nhất: Trung Quốc thực hiện chính sách đa dạng hóa và chuyên môn hoá nền sản xuất kinh doanh, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông thôn, thực hiện phi tập trung hoá trong nông nghiệp thông qua việc áp dụng hình thức khoán sản phẩm, khuyến khích nông dân đầu tư dài hạn phát triển sản xuất cả nông nghiệp và mở rộng các hoạt động phi nông nghiệp trong nông thôn.

  • Thứ hai: Tạo môi trường để công nghiệp nông thôn phát triển với nhiều hình thức khác nhau. Như bảo hộ hàng hoá sản xuất trong nước, hạn chế sự di chuyển nguồn lao động giữa các vùng…
  • Thứ ba: Thiết lập hệ thống cung cấp tài chính có hiệu quả cho phát triển các doanh nghiệp nông thôn.
  • Thứ tư: Duy trì và mở rộng các mối quan hệ hai chiều giữa Doanh nghiệp nông thôn và Doanh nghiệp nhà nước.