Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Các loại việc làm của người lao động ở nông thôn

 

Các loại việc làm của ngưi dân tiêu chuẩn cơ bản để phân biệt thành thị vi nông thôn. Nếu như thành thị, dân cư tập trung làm việc trong các ngành thủ ng, công nghip và buôn bán chính, thì nông thôn dân cư chủ yếu sản xuất ng nghip và nhng ngành gắn vi ng nghiệp, kinh tế nông thôn. Các loại việc làm nông thôn rất phong phú và đa dạng vi ng trăm ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên thể phân chúng thành các loại việc làm thuần ng và việc làm phi nông nghiệp.

Việc làm thuần ng nhng hoạt động lao động trong lĩnh vc trồng trọt và chăn nuôi. Trải qua nhiều năm phát triển, hin nay chăn nuôi và trồng trọt vẫn công việc chính của nhà ng nưc ta. Trong đó trồng trọt chiếm 73%; chăn nuôi chiếm

27%. Trong trng trọt cây lương thc vẫn chiếm 78,2% diện tích cơ cấu cây trồng, cây

 

 

 

rau màu và cây công nghiệp chỉ chiếm 21,8%... Còn chăn nuôi nông thôn phần ln chỉ để tận dụng thc ăn tha và cung cấp phần nào nhu cầu thc phẩm nông thôn.

Như vậy, có th i lao đng trong trồng trọt và chăn nuôi việc làm chính ca ngưi lao động ng thôn. Thế mạnh ca nh vc y ngưi lao động đưc kế tha kinh nghiệm sn xuất của ông cha đ li. Ngưi lao động ng tn ln lên đã theo cha m ra đồng làm việc nên h thưng quan niệm rằng kng cần phải qua tng lp đào tạo. Kiến thc nghề ng đưc tích y dần trong q trình ngưi lao động tham gia sản xuất từ nh vi tư cách là ngưi lao động phụ của gia đình. n cạnh đó, loi công việc y n nhiều hạn chế:

Thứ nhất, sản xut theo mùa vụ, năm này theo năm khác, lặp đi lặp lại nên ngưi lao động chỉ làm vic theo kinh nghim, ít cải tiến, ng tạo... dẫn đến năng suất và hiệu quả công việc không đưc ng cao. Quá trình đó cứ diễn ra như thế từ ngàn năm làm cho tiến trình phát triển kinh tế xã hội nông thôn diễn ra một cách chm chm.

Thứ hai, loại công việc này tính chất mùa vụ nên lao động nông thôn sẽ thiếu việc làm trong nhng lúc nông nhàn. Mặt khác, cùng vi quá trình đô thị hóa, đất ng nghiệp bị chuyển đổi mục đích sử dụng làm cho ngưi ng dân bị mất tư liệu sản xuất và vi trình độ học vấn, tay nghề thấp họ sẽ gặp k khăn trong tìm kiếm việc làm và phải làm nhng ng việc nng nhọc vi mc lương rẻ mạt... Như vậy, trong quá trình CNH, HĐH, ngưi lao động làm việc trong lĩnh vc thuần ng nhng ngưi nguy cơ bị thiếu việc làm và bị thất nghiệp cao nhất.