Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Phát triển thị trường lao động tại tỉnh– Tạo điều kiện việc làm tại Đồng Nai

Hiện nay, Đồng Nai có nhiều cơ hội để mở rộng, phát triển và hoàn thiện hệ

thống thị trường lao động, với khả năng thu hút người lao động cũng như môi trường làm việc thuận lợi để khắc phục điểm yếu về sự mất cân đối trong thị trường lao động, từ đó phát triển thị trường lao động nhằm nâng cao hiệu quả trong đào tạo và sử dụng lao động cũng như phát triển nguồn nhân lực. Việc hình thành một cơ chế và thị trường lao động kỹ thuật và trình độ cao, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài được xem như một lợi thế cạnh tranh của Tỉnh trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Để phát triển thị trường lao động cần thực hiện các giải pháp sau:

Xây dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động các loại thị trường lao động

đang tồn tại và phát huy giá trị tích cực trong thực hiện các nội dung phát triển kinh tế của tỉnh. Đồng thời chú trọng đến tiềm năng phát triển các loại thị trường mới, đặc biệt là thị trường xuất khẩu lao động và thị trường dịch vụ cho đối tượng lao động nhập cư.

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, thúc đẩy phát triển đồng bộ các loại thị trường, trong đó có thị trường lao động có tầm quan trọng đặc biệt. Đây là cơ sở để đảm bảo sự phát triển nhanh, vững chắc về kinh tế – xã hội và nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm tại Đồng Nai cho người lao động. Phát triển thị trường lao động đòi hỏi phải thực hiện các giải pháp tác động lên cung, cầu lao động hoàn thiện các chính sách thị trường lao động và khắc phục các khiếm khuyết về điều chỉnh thị trường lao động.

Xây dựng và triển khai dự án phát triển thị trường lao động của Tỉnh và vùng Đông Nam Bộ nhằm điều tra, thống kê lao động và thiết lập hệ thống thông tin thị trường lao động trong nội bộ vùng. Hiện nay các thị trường lao động của các địa phương trong

 

 

vùng chưa liên thông với nhau. Phối hợp với các tỉnh thành khác trong vùng để xây

dụng một thị trường lao động thống nhất.