Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Cơ sở pháp lý và hình thức cho vay du học tại VPBank

 • Mục đích cho vay

Phục vụ nhu cầu của du học sinh bao gồm:

 • Xác nhận năng lực tài chính
 • Thanh toán học phí, phí sinh hoạt và các chi phí khác (gọi tắt là chi phí du học) phát sinh trong quá trình học tập
 • Điều kiện cho vay
 • Khách hàng có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự
 • Người vay phải có hộ khẩu thường trú (hay KT3) cùng địa bàn của đơn vị cho vay trực thuộc VPBank (Hội sở chính hoặc các Chi nhánh)
 • Người vay có thu nhập ổn định
 • Người vay có tài sản thế chấp
 • Mức cho vay
 • Phù hợp với nhu cầu vay vốn và khả năng trả nợ của khách hàng
 • Tổng số tiền cho vay một khách hàng không vượt quá mức chi phí của khoá học do nhà trường hoặc cơ sở đào tạo ở nước ngoài thông báo.
 • Tối đa bằng 70% giá trị tài sản thế chấp do VPBank thẩm định hoặc bằng 95% giá trị tài cầm cố là giấy tờ có giá, hoặc tối đa 65% giá trị tài sản cầm cố là ô tô hoặc tài sản khác được VPBank chấp thuận
 • Thời hạn vay

Thời hạn vay căn cứ vào thời gian học cộng thêm 1 năm, nhưng tối đa không quá 10 năm.

 • Đồng tiền vay

Cho vay bằng đồng Việt Nam hoặc cho vay bằng đồng Việt Nam đảm bảo ngoại tệ, cho vay bằng ngoại tệ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • Lãi suất cho vay:

Lãi suất cho vay áp dụng theo khung lãi suất cho vay do VPBank quy định trong từng thời kỳ tuỳ theo thời hạn cho vay:

 • Nếu thời hạn vay không quá 12 tháng thì áp dụng lãi suất cố định
 • Nếu thời hạn vay quá 12 tháng thì áp dụng lãi suất thả nổi. Ban tín dụng/ Hội đồng tín dụng quyết định cụ thể từng món vay.

Hình thức cho vay:

        VPBank bắt đầu cho vay du học từ cuối năm 2004 t đó đến nay VPBank đang cho vay theo hai hình thức sau:

 • Cho vay xác nhận năng lực tài chính (Cho vay để mở sổ tiết kiệm)

Hình thức này áp dụng với các khách hàng có nhu cầu hoàn thiện h sơ đi du học. Khi có nhu cầu vay đ m s tiết kiệm xác nhận năng lực tài chính khách hàng s đến ngân hàng làm th tục. Khi đáp ứng được các điều kiện của ngân hàng, khách hàng được cấp cho s tiết kiệm với điều kiện khách hàng phải ký qu 5%.

Thời hạn cho vay đối với hình thức này thường ngắn. Rủi ro đối với hình thức cho vay này cũng thấp vì thực tế tiền cho vay vẫn nằm ngân hàng.

 • Cho vay thanh toán chi phí du học

Hình thc cho vay này áp dụng với những khách hàng có nhu cầu tr các chi phí du học khi h chưa có kh năng. Tu vào nhu cầu vay và kh năng tr n của khách hàng mà ngân hàng s quyết định mức vay phù hợp. Các khoản vay này được tính bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại t và được chuyn ra nước ngoài sau khi vay.

Thời hạn cho vay đối với hình thức này thường là trung và dài hạn. Rủi ro đối với hình thức này cũng cao hơn so với hình thức cho vay xác nhận năng lực tài chính.