Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Xu hướng tác động của tự do hóa thương mại đến các yếu tố việc làm của lao động nữ

Quá trình hội nhập quốc tế sẽ có nhiều tác động tới việc tiếp cận, tham gia và khả năng cạnh tranh của lao động nữ trong thị trường lao động, từ đó cũng tác động đến vai trò và vị thế của người phụ nữ trong thị trường lao động cũng như trong hộ gia đình.

        Để xem xét tác động của gia nhập WTO dưới góc độ giới cần đo lường những tác động đến tình trạng hiện tại của người lao động nữ, làm thay đổi nhiệm vụ và vai trò giới trong thị trường lao động cũng như trong hộ gia đình. Bên cạnh đó cũng cần xem xét những tác động đó có góp phần giải quyết những nhu cầu trước mắt và nhu cầu chiến lược về giới hay không? Trước mắt, gia nhập WTO sẽ mang lại nhiều cơ hội việc làm cho lao động nữ, điều này góp phần giải quyết nhu cầu trước mắt về giới trong lĩnh vực lao động là tạo việc làm, cải thiện thu nhập cho lao động nữ. Tuy nhiên trong dài hạn, cần phải giải quyết nhu cầu chiến lược về giới trong lĩnh vực lao động là tạo cơ hội để lao động nữ được lựa chọn việc làm đàng hoàng, nghĩa là việc làm ổn định và an toàn cho mình.

Mặc dù tự do hóa thương mại không phải là nguồn gốc chính gây ra bất bình đẳng giới, nhưng nó có vai trò như chiếc kính phóng đại những bất bình đẳng giới đang tồn tại trong xã hội.