Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Vai trò của Nhà nước trong giải quyết việc làm cho sinh viên

Vai trò của Nhà nước trong giải quyết việc làm cho sinh viên

Nhà nước cần có chính sách hợp lý để thu hút nhân tài vào tất cả các ngành nghề, tạo điều kiện thông thoáng hơn thông qua việc thay đổi qui trình tuyển dụng để sinh viên ra trường có nguyện vọng có cơ hội được làm việc và cống hiến lâu dài trong các cơ quan Nhà nước. Đồng thời Nhà nước cũng cần đưa ra chính sách tiền lương phù hợp đối với sinh viên mới tốt nghiệp để khuyến khích họ yên tâm công tác.

Bên cạnh đó, Nhà nước cũng nên có chính sách quan tâm đến những người làm việc, công tác tại những vùng xa, vùng khó khăn để động viên họ cả về mặt vật chất cũng như tinh thần để họ có thể đem hết tâm huyết và năng lực phục vụ cho sự phát triển của đất nước.

Nhà nước cần đầu tư nhiều hơn và hợp lý hơn nữa cho giáo dục đai học để tạo ra sự thay đổi cả về lượng và chất. Đồng thời, cũng cần tạo cơ hội để các trường đào tạo có điều kiện tiếp cận được với thị trường lao động, biết đươc tình hình thực tế cũng những thay đổi về khoa học – công nghệ, các loại máy móc thiết bị hiện đại để từ đó có thể cập nhập cho sinh viên một cách  liên tục và kịp thời những sự thay đổi đó.

Hàng năm, số lượng sinh viên ra trường vẫn tiếp tục gia tăng, để tạo thêm việc làm thì không còn cách nào khác là phải mở rộng các ngành nghề sản xuất kinh doanh. Muốn làm được điều này thì Nhà nước cần có những chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia vào đầu tư, phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, Nhà nước cần có chủ trương thực hiện phát triển khoa học kỹ thuật, đưa nó vào thực tiễn sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao điều kiện sống cho người lao động.