Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Thực trạng việc làm của những người bị thu hồi đất ở Hà Nội

– Theo bng trên, s ngưi làm nông nghip sau khi thu hi đt đã gim

đáng k (-16,5%), s ngưi làm công nghip và dch v đưc tăng lên. Đây

chiu hưng tt.

– Tuy nhiên, mc tăng trưng lao đng công nghip còn chm ( + 2,0%), trong khi đó t l ngưi làm thuê và xe ôm tăng nhanh hơn ( + 4,7%). Như

vy, s ngưi đưc thu hút vào các cơ s đu tư trên đt thu hi còn hn chế

h phi chn các ngành không cơ bn đ gii quyết tình trng tht nghip.

– Tình trng vic làm cũng có tình hung xu, t l tht nghip sau khi thu

hi đt đã cao hơn so vi trưc khi thu hi đt ( + 7,7%).

 

Như vy, vic phát trin KCN trong thi gian qua đã làm cho mt b

phn lao đng, ch yếu là lao đng nông nghip b mt mt phn hoc toàn

b tư liu sn xut, dn đến mt vic làm, gp nhiu khó khăn trong tìm và

to vic làm mi. Đt canh tác ca h đã đưc chuyn đi mc đích s dng,

nhưng ch cho các KCN, nhưng lao đng li chưa đưc chuyn đi tương

ng. Tc đ chuyn đi đt nông nghip sang công nghip và đô th hóa nhanh, nhưng tc đ chuyn dch lao đng t nông nghip sang công nghip

còn chm, chưa tương xng. S lch pha này làm cho ngưi nông dân b thu

hi đt rơi vào cnh không có vic làm, không tìm đưc vic làm mi và không có thu nhp n đnh.