Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Khi đã biết Tiếng Anh, học Tiếng Pháp có nhiều thuận lợi không

Câu trả lời là có nhiều thuận lợi. Nếu biết Tiếng Anh thì học Tiếng Pháp không mấy khó khăn. Cái lợi rõ ràng nhất là có thể biết trước được những từ viết giống nhau hoặc gần giống nhau do chúng cùng họ La Tinh. Hơn nữa, vì những lý do địa lý và lịch sử, quan hệ Anh-Pháp rất gần gũi, do đó ngôn ngữ cũng ảnh hưởng lẫn nhau rất sâu đậm. Tuy nhiên đây cũng là “cái bẫy” khiến nhiều người bị mắc sai lầm hay nhầm lẫn vì sự không hoàn toàn giống nghĩa của một số cặp từ và những điểm ngữ pháp khác nhau giữa Anh-Pháp.
Ngoài ra, sự vững vàng về chuyên môn, sự linh hoạt trong giảng dạy cũng góp phần không nhỏ vào chất lượng học tập. Do đó, người giảng dạy cần nắm một số kinh nghiệm trong việc hướng dẫn học ngoại ngữ như sau:
– Gây cho người học hứng thú và có hiểu biết khái quát ngay từ đầu về thứ tiếng họ chọn lọc.
– Làm cho người học tự tin là họ có thể học tập tốt.
– Làm cho người học biết rằng muốn học ngoại ngữ thì phải trau dồi Tiếng Việt.
– Làm cho học viên hiểu được cái khác cơ bản của ngoại ngữ so với Tiếng Việt.
– Nêu được cái hay của ngoại ngữ đang học và những cái khó nhưng có biện pháp khắc phục để sinh viên không nản.

– Vạch cho người học một kế hoạch thời gian, tư vấn về tài liệu tối thiểu cần có, căn cứ vào khả năng tiếp thu ngoại ngữ của họ.

Caâu traû lôøi laø coù nhieàu thuaän lôïi. Neáu bieát Tieáng Anh thì hoïc Tieáng Phaùp khoâng maáy khoù khaên. Caùi lôïi roõ raøng nhaát laø coù theå bieát tröôùc ñöôïc nhöõng töø vieát gioáng nhau hoaëc gaàn gioáng nhau do chuùng cuøng hoï La Tinh. Hôn nöõa, vì nhöõng lyù do ñòa lyù vaø lòch söû, quan heä Anh-Phaùp raát gaàn guõi, do ñoù ngoân ngöõ cuõng aûnh höôûng laãn nhau raát saâu ñaäm. Tuy nhieân ñaây cuõng laø “caùi baãy” khieán nhieàu ngöôøi bò maéc sai laàm hay nhaàm laãn vì söï khoâng hoaøn toaøn gioáng nghóa cuûa moät soá caëp töø vaø nhöõng ñieåm ngöõ phaùp khaùc nhau giöõa Anh-Phaùp.

Ngoaøi ra, söï vöõng vaøng veà chuyeân moân, söï linh hoaït trong giaûng daïy cuõng goùp phaàn khoâng nhoû vaøo chaát löôïng hoïc taäp. Do ñoù, ngöôøi giaûng daïy caàn naém moät soá kinh nghieäm trong vieäc höôùng daãn hoïc ngoaïi ngöõ nhö sau:

Gaây cho ngöôøi hoïc höùng thuù vaø coù hieåu bieát khaùi quaùt ngay töø ñaàu veà thöù tieáng hoï choïn loïc.

Laøm cho ngöôøi hoïc töï tin laø hoï coù theå hoïc taäp toát.

Laøm cho ngöôøi hoïc bieát raèng muoán hoïc ngoaïi ngöõ thì phaûi trau doài Tieáng Vieät.

Laøm cho hoïc vieân hieåu ñöôïc caùi khaùc cô baûn cuûa ngoaïi ngöõ so vôùi Tieáng Vieät.

Neâu ñöôïc caùi hay cuûa ngoaïi ngöõ ñang hoïc vaø nhöõng caùi khoù nhöng coù bieän phaùp khaéc phuïc ñeå sinh vieân khoâng naûn.

 

– Vaïch cho ngöôøi hoïc moät keá hoaïch thôøi gian, tö vaán veà taøi lieäu toái thieåu caàn coù, caên cöù vaøo khaû naêng tieáp thu ngoaïi ngöõ cuûa hoï.

Câu trả lời là có nhiều thuận lợi. Nếu biết Tiếng Anh thì học Tiếng Pháp không mấy khó khăn. Cái lợi rõ ràng nhất là có thể biết trước được những từ viết giống nhau hoặc gần giống nhau do chúng cùng họ La Tinh. Hơn nữa, vì những lý do địa lý và lịch sử, quan hệ Anh-Pháp rất gần gũi, do đó ngôn ngữ cũng ảnh hưởng lẫn nhau rất sâu đậm. Tuy nhiên đây cũng là “cái bẫy” khiến nhiều người bị mắc sai lầm hay nhầm lẫn vì sự không hoàn toàn giống nghĩa của một số cặp từ và những điểm ngữ pháp khác nhau giữa Anh-Pháp.
Ngoài ra, sự vững vàng về chuyên môn, sự linh hoạt trong giảng dạy cũng góp phần không nhỏ vào chất lượng học tập. Do đó, người giảng dạy cần nắm một số kinh nghiệm trong việc hướng dẫn học ngoại ngữ như sau:
– Gây cho người học hứng thú và có hiểu biết khái quát ngay từ đầu về thứ tiếng họ chọn lọc.
– Làm cho người học tự tin là họ có thể học tập tốt.
– Làm cho người học biết rằng muốn học ngoại ngữ thì phải trau dồi Tiếng Việt.
– Làm cho học viên hiểu được cái khác cơ bản của ngoại ngữ so với Tiếng Việt.
– Nêu được cái hay của ngoại ngữ đang học và những cái khó nhưng có biện pháp khắc phục để sinh viên không nản.

– Vạch cho người học một kế hoạch thời gian, tư vấn về tài liệu tối thiểu cần có, căn cứ vào khả năng tiếp thu ngoại ngữ của họ.

địa điểm tổ chức hội nghị Còn chần chờ gì nữa hãy liên hệ chúng tôi ngay.

http://kizuna.vn/index.php/jp/ ベトナム進出情報ページはこちら。.