Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Chính sách nhập khẩu sản phẩm dệt may của Mỹ

Quy định về thuế quan.

Muốn xuất khẩu hàng dệt may vào Mỹ, trước hết cần nghiên cứu kỹ hệ thống thuế nhập khẩu của họ.. các mức thuế áp dụng cho từng loại hàng hoá nhập khẩu vào Mỹ được quy định trong danh mục điều hoà thuế quan Mỹ (Harmlonized Tariff Schedules – HTS). THS được xây dựng phù hợp với công ước HS của tổ chức Hải quan Quốc tế (WCO).

a. Danh mục điều hoà thuế quan Mỹ (HTS).

Hệ thống điều hoà này quy định chi tiết danh pháp quốc tế về thuế suất và phân chia hàng hoá thành 21 nhóm và 97 chương. Nhìn chung biểu thuế nhập khẩu vào Mỹ được tính theo 3 phương pháp cơ bản sau:

Thuế xuất trị giá: Là thuế suất tính theo tỷ lệ % giá trị nhập khẩu. Đây là thuế suất phổ thông và hầu hết các hàng hoá nhập khẩu vào Mỹ đều được tính theo phương thức này.

Thuế suất đặc định: Là thếu suất thể hiện bằng Mỹ một khoản phí cụ thể. Ví dụ: một chiếc đĩa compact phảI chịu thuế suất 1USD bất kể giá trị của đĩa này là bao nhiêu.

Thuế phối hợp: là mức thuế áp dụng cả hai phương thức tính theo thuế suất trị giá và thuế suất đặc định. Mý cũng áp dụng thuế suất hạn ngạch để hạn chế nhập khẩu một số loại mặt hàng. Các hàng hoá này khi nhập khẩu vào Mỹ sẽ được cắt giảm thuế quan nhưng nếu hàng nhập khẩu vượt quá số lượng quy định sẽ chịu mức thuế suất cao hơn. Một khi hàng hoá nhập khẩu vào Mỹ được phân loại đúng thì thuế suất được xác định bằng cách tham chiếu áp với các cột theo mô tả và phân loại của HTS như sau:

Luật pháp Mỹ cho chủ hàng được chủ động xếp ngạch thuế cho các mặt hàng nhập và nộp thuế theo kê khai, do đó người nhập hàng cần phải hiểu nguyên tắc xếp loại:

– Trước khi xếp ngạch thuế, phải cố tìm được sự mô tả chính xác của món hàng trong biểu thuế nhập khẩu. Trong trường hợp món hàng có 2-3 bộ phận có mã số thuế khác nhau, thì phải dựa vào đặc tính chủ yếu của món hàng để xếp loại.

– Nếu dựa vào đặc tính chủ yếu cũng không xếp loại được, thì áp dụng nguyên tắc xếp loại theo mặt hàng gắn với mặt hàng được mô tả trong biểu htuế. Nếu cũng không được thì xếp loại theo mục đích sử dụng của mặt hàng (theo đặc tính sử dụng chính).