Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Việc làm, tạo việc làm và giải quyết việc làm

Việc làm, tạo việc làm và giải quyết việc làm

Việc làm theo quy định của Bộ Luật Lao Động là những hoạt động có ích không bị pháp luật ngăn cấm và đem lại thu nhập cho người lao động. Việc làm là nhu cầu, quyền lợi nhưng đồng thời cũng là nghĩa vụ và trách nhiệm đối với mọi người. Theo Đại hội Đảng lần thứ 7: “Mọi công việc mang lại thu nhập cho người lao động, có ích đều được tôn trọng”.

Tạo việc làm là việc kiến thiết cho người lao động có được một công việc cụ thể, mang lại thu nhập cho họ và không bị pháp luật cấm. Người tạo ra công việc cho người lao độngcó thể là Chính phủ, thông qua các chính sách, có thể là một tổ chức hoạt động kinh tế (các công ty, các doanh nghiệp, các tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh…) và cả những cá nhân, thông qua các hoạt động thuê mướn nhân công.

Đặc điểm của tạo vịêc làm thông qua xuất khẩu lao động:

+ Việc tạo ra tư liệu sản xuất là do đối tác nước ngoài.

+ Việt Nam cung cấp lao động theo yêu cầu của đối tác.

+ Cầu nối để cho tư liệu sản xuất kết hợp với sức lao động là các doanh nghiệp xuất khẩu lao động và hoạt động ngoại giao của nước ta với các nước trên thế giới.

Quan hệ nước ta với nhiều nước sẽ tạo ra điều kịên thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu lao động, đặc biệt với các nước điều kiện tự nhiên. phong tục tương tự.

Cùng với giải quyết việc làm trong nước là chính thì xuất khẩu lao động là một chiến lược quan trọng, lâu dài, góp phần xây dựng đội ngũ lao động cho công cuộc xây dựng đấ nước trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước, là một bộ phận của hợp tác quốc tế, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu dài với các nước.