Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Tác động tích cực của phát triển KCN đến phát triển kinh tế

(1) Tác động tích cc đến quá trình công nghip hóa đất nước.

Vit Nam đang trong giai đon đẩy mnh vic thc hin công cuc công nghip hóa – hin đại hóa (CNH – HĐH) nhm thc hin mc tiêu trang b cơ s vt cht cho ch nghĩa xã hi. Để đẩy nhanh quá trình CNH – HĐH Vit Nam cn phi thc hin mt s tin đề cn thiết : vn tích lũy, đào to đội ngũ cán b khoa hc – k thut, công nhân lành ngh và cán b qun lý kinh doanh ; phát trin kết cu h tng và nâng cao năng lc lãnh đạo ca Đảng, vai trò ca Nhà nước.

Phát trin KCN là mt trong nhng gii pháp để to dng các tin đề nói trên, phát trin KCN là gii pháp tng hp, mang tính toàn din gii quyết đồng thi các yêu cu v vn, lao động, khoa hc – công ngh, trình độ qun lý, là con đường ti ưu để tiến ti mc tiêu trang b cơ s k thut cho ch nghĩa xã hi.

KCN huy động mt lượng vn ln, t nhiu ngun để phát trin kinh tế “tính đến tháng 4 năm 2006, tng s d án trong các KCN thu hút vn đầu tư trong nước là 2 400 d án vi tng s vn đầu tư đăng ký là 116 000 t đồng. Tng s d án có vn đầu tư nước ngoài trong các KCN là 2 200 d án vi tng vn đăng ký đạt 17,7 t USD”

KCN là nơi tiếp nhn công ngh mi, hin đại t nước ngoài là ch yếu, tp trung nhng ngành ngh mi, góp phn chuyn dch cơ cu kinh tế theo hướng CNH – HĐH.

Tóm li thành công ca mô hình KCN đã được khng định trên Thế gii và bước đầu đã thành công Vit Nam, như mt đòn by quan trng để đẩy nhanh tiến trình công nghip hóa và hin đại hóa đất nước.

(2) Tác động đến quá trình chuyn dch cơ cu kinh tế theo hướng tích cc và có li.

S ra đời ca các khu công nghip đã thúc đẩy chuyn dch cơ cu ngành kinh tế theo hướng tăng dn t trng công nghip và dch v, gim dn t trng nông nghip. Xu hướng này là chuyn dch theo hướng công nghip hóa – hin đại hóa.

Bên cnh đó, đối vi cơ cu theo thành phn s hu thì phát trin KCN làm tăng t trng thành phn ngoài quc doanh, trong đó đầu tư nước ngoài là mt ngun đáng k, điu này phù hp vi xu thế ca nn kinh tế th trường.

(3) Tác động mnh đến quá trình đô th hóa.

Thc tế đã chng minh, khi phát trin các KCN làm cho tiến trình đô th hóa din ra nhanh chóng và mnh m. C th là :

Cơ s h tng trong KCN và quanh KCN được đầu tư xây dng và nâng cp, t đó hình thành lên các th t, th trn, nhiu nơi phát trin nhng thành ph sm ut, có đầy đủ h thng đin, nước, giao thông phát trin, công trình phúc li hin đại đạt tiêu chun quc tế.

Các KCN phát trin kéo theo cơ cu lao động biến đổi. Lc lượng lao động trong ngành công nghip tăng lên, dn đến nâng cao t l công nhân và dân cư thành th.

(4) Tác động mnh đến quá trình hoàn thin môi trường đầu tư bng các chính sách phù hp.

Nhm thu hút đầu tư vào phát trin các KCN, Nhà nước ta đã đưa ra nhng chính sách nm tăng cường sc hút cho các KCN. Ngoài ra, các KCN đã tr thành vườn ươm, là nơi thí đim để đưa các cơ chế, chính sách tiến b vào thc tế như : cơ chế “mt ca ti ch”, cũng như nhiu chính sách khác v hoàn thin th tc kim quan, phát trin hot động tài chính – ngân hàng có s phi hp qun lý ca các KCN.

(5) Kích thích phát trin các loi hình dch v.

S phát trin các KCN to điu kin cho s xut hin các loi hình dch v : đin, nước, dch v ngân hàng – tài chính, x lý cht thi, dch v kho bãi, các dch v cung ng đảm bo đời sng cho công nhân trong KCN. Các loi dch v này là điu kin tt yếu khách quan để phát trin KCN.

(6) Tác động thúc đẩy hi nhp kinh tế quc tế.

Chính KCN Là nơi th nghim đầu tiên chính sách thông thoáng vi các nhà đầu tư nước ngoài; to điu kin cho các nhà đầu tư có môi trường thông thoáng thun li để kinh doanh, t đó to điu kin cho vic m rng quan h thương mi quc tế. Kim ngch xut nhp khu đạt được ti các KCN Vit Nam đã chiếm khong 1/3 tng kim ngch xut khu ca c nước, góp phn to uy tín thương mi ca ?