Chính sách dân số nhằm chủ động kiểm soát quy mô và tăng chất lượng dân số phù hợp với những yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Hà Nội cần nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản -kế hoạch hoá gia đình; giải quyết tốt mối quan hệ giữa phân bố dân cư hợp lý với quản lý dân số và phát triển nguồn nhân lực.

Hà Nội cũng cần đầu tư một hệ thống giải pháp đồng bộ của chính sách bao gồm: lãnh đạo, tổ chức và quản lý; truyền thông – giáo dục thay đổi hành vi; chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình ; nâng cao chất lượng thông tin dữ liệu dân cư; nâng cao dân trí, tăng cường vai trò gia đình và bình đẳng giới; xã hội hoá và cơ chế chính sách; tài chính và hậu cần; đào tạo và nghiên cứu.

Ổn định tốc độ tăng dân số đô thị hiện có, kế hoạch hóa gia đình, xác định tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hợp lý

Trong hiện tại và tương lai, để quy mô dân số phù hợp với sự phát triển kinhtế – xã hội, tài nguyên, môi trường và bảo đảm cho sự phát triển bền vững thì Hà Nội phải phấn đấu đạt và duy trì mức sinh thay thế để quy mô dân số ổn định khoảng 1,1-1,15%.

Biện pháp điều chỉnh quy mô dân số là thông qua các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội, chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) để điều chỉnh mức sinh và ổn định quy mô dân số ở mức hợp lý (trích Khoản 1 Điều 8 PLDS).

Xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, góp phần điều chỉnh quy mô dân số phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ (Khoản 1 Điều 13 NĐ104).

Xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch về chăm sóc SKSS, KHHGĐ để xây dựng gia đình ít con, duy trì vững chắc mức sinh thay thế để ổn định quy mô dân số hợp lý (Khoản 2 Điều 13 NĐ104).